Onze missie

Onze missie

It takes
a village

it takes a village
“It takes a village to raise a child.” Dit ge­ken­de Afri­kaan­se spreek­woord ver­beeldt een uni­ver­sele waar­de: als ge­meen­schap zijn we ve­rant­woor­de­lijk om een aan­ge­na­me en ge­zon­de leef­we­reld te creëren voor de toe­komstige gene­ra­ties.

Ideeën ontwikkelen, inzichten delen, onze omgeving koesteren. Zo werken we samen, net zoals kinderen het leren tijdens het opgroeien.

It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie, creativiteit en innovatie. Het is aan ons om dit vandaag waar te maken, in samenspraak met alle betrokkenen, over disciplines en sectoren heen, in verschillende contexten.

BUUR en Sweco bundelen hiervoor de krachten. Door ons te verenigen als één, kunnen we een grotere impact creëren ten voordele van onze leefomgeving. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal met Urban.Habitat één team vormen. Samen zetten we de toon in België, altijd met de blik op Europa en de globale doelstellingen.

Onze programma's

Onze programma's
voor ruimtelijke
Transitie

We investeren in programma’s die een spiegel vormen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Ze vormen ons kompas voor de toekomst. Zo werken we mee aan doorbraken voor de wereld van morgen.

Klimaat & energie

+
+

Koolstofneutraliteit zal de norm zijn in 2050. We begeleiden elke opdrachtgever bij het opmaken van klimaatplannen en de uitvoering van een resolute energietransitie. Samen buigen we de klimaatcurve positief om.

 • Klimaatmitigatie en -adaptatie
 • Energie­landschappen
 • Local energy communicities
 • Duurzaamheids­evaluaties

Sterke kernen

+
+

Stads- en dorpskernen zijn duurzame woonomgevingen bij uitstek. Wij maken ze ook de beste plekken om te wonen, met veel groen, inclusief en divers, vol leven en karakter. Dat doen we dankzij kernversterking op maat, maar ook door de wildgroei buiten de kernen terug te dringen.

 • Stadsontwerp
 • Stads- en wijkvernieuwing
 • Transit Oriented Development
 • Erfgoed­beleid
 • Beeld­kwaliteits­plannen

Gezonde omgevingen

+
+

Onze gezondheid hangt af van de plekken, infrastructuur en natuur rondom ons. Ze beïnvloeden onze keuzes, ons gedrag en algemeen welzijn. We ontwerpen gezonde omgevingen als een ruimtelijk vaccin, vanaf de schaal van het gebouw tot en met publieke ruimtes en landschappen.

 • Healing environ­ments
 • Ruimte voor spel en recreatie
 • Voedsel­omgevingen
 • Ruimtelijke epidemiologie
 • Health in All Policies
 • Evaluatie gezondheids­impact

Geïntegreerde ecosystemen

+
+

Planten, dieren, mensen en gebouwen vormen samen het ecosysteem van onze steden en buurten. In onze met zorg vormgegeven landschappen en ecologische woonwijken brengen we dat ecosysteem tot bloei. Zo bieden onze projecten ruimte voor biodiversiteit, water, voeding, recreatie en energieproductie.

 • Nature based solutions
 • Landschaps­ontwerp
 • Openbare ruimte
 • Biodiver­siteit
 • Ecosys­teem­diensten

Circulaire economie

+
+

Een duurzame maatschappij is circulair georganiseerd, met gesloten technische en biologische kringlopen. Maar hoe maken we de overgang naar zo’n circulaire economie? We ontwikkelen oplossingen voor industriële productie, waterbeheer, voedselproductie en alle andere systemen die het metabolisme van onze samenleving bepalen.

 • Stedelijk metabolisme
 • Cradle to cradle
 • Productieve stad
 • Stads­logistiek
 • Circulaire gebieds­ontwik­keling

Duurzame mobiliteit

+
+

Mensen zijn afhankelijk van auto’s, maar hun impact op het milieu en onze woonomgeving is dramatisch. In onze projecten pakken we de onderliggende ruimtelijke problemen aan en integreren we duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Zo stimuleren we een cultuur van verantwoorde en actieve transportkeuzes.

 • Modal shift
 • Groene mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Transit Oriented Development
 • Vervoersregio’s
 • Fietscultuur
 • Verkeers- en infrastructuur­planning

Technologie voor mensen

+
+

Om de concentratie aan activiteiten en stromen te begrijpen en te sturen gebruiken slimme steden informatietechnologie. Onze dataoplossingen brengen overheden en inwoners dichter bij elkaar, dankzij open data en GIS-applicaties. Zo bevorderen we uitwisseling en cocreatie.

 • Smart city
 • Smart village
 • GIS tools
 • Evaluatie en monitoring van overheidsbeleid
 • Stedelijke cocreatie

Regionale ontwikkeling

+
+

Ruimte is politiek en vereist samenwerking. Als planners en bemiddelaars helpen we bij het vormgeven van een regionaal beleid voor ruimtelijke ontwikkeling. We verenigen disciplines om samen duurzame oplossingen te creëren voor steden, provincies, regio’s en landen.

 • Regionale planning
 • Omgevingsbeleid
 • Governance
 • Vervoersregio's
 • Energieregio's

Inclusieve samenleving

+
+

Een maatschappij in verandering dreigt mensen achter te laten. Met een doordachte inrichting en organisatie van de leefomgeving stimuleren we een inclusieve samenleving en sociale rechtvaardigheid. Daarbij werken we nauw samen met diverse maatschappelijke actoren en zien we erop toe dat onze ontwerpen uitnodigend en toegankelijk zijn voor iedereen.

 • Publieksparticipatie
 • Coproductie
 • Commons
 • Placemaking
 • Universal design

Complexe projecten als ruimtelijke hefboom

+
+

Complexe infrastructurele projecten hebben een enorme impact op mensen, publieke ruimte en de natuurlijke omgeving. Om hun maatschappelijke meerwaarde zo groot mogelijk te maken, ontwerpen we onze projecten in samenwerking en met aandacht voor alle aspecten. Zo worden ze de motor voor grotere, kwalitatieve en duurzame veranderingen.

 • Infrastructuurontwerp
 • Complexe projecten
 • Geïntegreerde projectontwikkeling en -management
 • Procesbegeleiding
 • Cocreatie

Complementaire expertise

Complementaire
& multidisciplinaire
expertise

complementary expertise
Een sterke sa­men­wer­king geeft BUUR en Sweco meer slag­kracht.

Een sterke samenwerking geeft BUUR en Sweco meer slagkracht. Het biedt de kans om op grotere schaal bij te dragen aan de transitie naar een energie- en klimaatneutrale, gezonde en veilige samenleving. Dit doen we gedreven door onze overtuiging dat een doordachte ruimtelijke inrichting ons gedrag en onze samenleving positief verandert.

Stedelijke en landelijke gebieden hebben behoefte aan wervende en integrale ontwerpen en haalbare oplossingen. Door onze activiteiten te bundelen, versterken we onze expertise in strategische en ruimtelijke planning, stadsontwerp en de realisatie van publieke ruimtes en landschappen. We staan garant voor een geïntegreerde visie en samenwerking tussen disciplines zoals infrastructuur, energie, gebouwen en milieutechnologie.

Van ontwerp en onderzoek tot beleidsondersteuning, projectmanagement en uitvoering. Met onze dienstverlening formuleren we geïntegreerde en doeltreffende antwoorden op de ambitie van opdrachtgevers en partners.

BUUR en Sweco werken ijverig voort. Daarbij nemen we bewust een voorbeeldrol in binnen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. We verkennen nieuwe markten met innovatieve oplossingen. Met de steun van de internationale Sweco-groep positioneren we ons ook in Europa en globaal als een partner in Transforming Society Together.

Een sterk team

Een sterk
en toegewijd
team

team
Ons inter­na­tio­nale team is een vat vol geën­ga­geerde mede­wer­kers met heel wat uiteen­lo­pen­de ex­per­ti­ses.

Ons internationale team is een vat vol geëngageerde medewerkers met heel wat uiteenlopende expertises. Het zorgt voor een verrassende en verrijkende synergie. Samen zetten we onze hoge maatschappelijke ambities om in realiteit, volgens één duidelijke visie.